Literatura
Autor:
Typ:    
Dialekt:
Region:
  
Zbigniew Adamiszyn, Funkcjonowanie systemu fonologicznego w potocznej polszczyĽnie mówionej ¶rodowiska robotniczego w Kędzierzynie-KoĽlu.
Joachim Bahlcke i in., tłum. M. Misiorny i Z. Rybicka, ¦l±sk i ¦l±zacy, Warszawa, 2001, s. 23.
Jan Basara, Stan badań nad słownictwem gwar ¦l±ska Cieszyńskiego po stronie czeskiej, Poradnik Językowy, 1964, s. 341-351.
Jan Basara, Deminutywa formalne (na przykładzie gwar ¦l±ska Cieszyńskiego w CSRR), Z polskich studiów slawistycznych. S. IV, t. I, Językoznawstwo, Warszawa, 1972, s. 59-63.
B. Bazielich, Strój ludowy na ¦l±sku, Chorzów, 2001.
Stanisław B±k, Mowa polska na ¦l±sku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974.
Stanisław B±k, Z przeszło¶ci gwary górno¶l±skiej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XI, 1974, s. 15-65.
Stanisław B±k, Stanisław Rospond, Słownik gwarowy ¦l±ska, Opole, 1962.
Stanisław B±k, Język polski na ¦l±sku. Terytorium ¦l±ska i narzecza ¶l±skiego, Annales Silesiae I, z. 3, 1960, s. 251-284.
Stanisław B±k, Nowa mapa dialektów ¦l±ska, Slavia Occidentalis XXX, 1973, s. 7-11.
Stanisław B±k, O nowy podział dialektów ¦l±ska, Slavia Occidentalis XXVIII/XXIX, 1971, s. 3-14.
Stanisław B±k, Zróżnicowanie narzecza ¶l±skiego (próba podziału i charakterystyki dialektów ¶l±skich), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Prace i Materiały Etnograficzne XXIII (5 map)., 1963, s. 401-523.
Stanisław B±k, O nowy podział dialektów ¶l±skich, Slavia Occidentalis, 28/29, 1971, s. 4-14.
Stanisław B±k, Gwary ludowe na Dolnym ¦l±sku. Cz. I. Głosownia, Poznań, 1956, s.46.
Stanisław B±k, Polszczyzna górno¶l±ska w przedwojennej szkole ¶redniej, Wrocław, 1983.
Henryk Borek, Górny ¦l±sk w ¶wietle nazw miejscowych, Opole, 1988.
Józef Bubak, Gwara Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki i Wisły, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, z. 59, Warszawa-Kraków, 1978, s. 27-38.
Mieczysław Buczyński, Charakterystyka gwary Wisły, Językoznawca, 1959, s. 39-41.
Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela W±s, Ro¶cisław Żerelik, Historia ¦l±ska, Wrocław, 2002.
Bożena Cz±stka-Szymon, Synowiec Helena, Polszczyzna w szkole ¶l±skiej, cz. 1-2, Katowice, 1996.
Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1963, 1967.
A. Dygacz, ¦l±skie pie¶ni ludowe. Wybór Ľródeł i opracowanie, Katowice, 1995.
Kazimierz Feleszko, Modalno¶ć werbalna w hipotaksie ¶l±skiej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 15, 1977, s. 21-23.
Piotr Galas, Przyrostek -ic w nazwach mieszkańców wsi (na podstawie współczesnego materiału gwarowego), Język Polski, 1938, s. 13-18.
Piotr Galas, Przyrostek -ic w nazwach mieszkańców wsi (na podstawie współczesnego materiału gwarowego), Język Polski, 1938, s. 13-18.
M. Gerlich, Współczesne podziały górno¶l±skiej zbiorowo¶ci regionalnej jako problem etnograficzny, Etnografia Polska, nr 1, 1992.
Piotr Goł±b, Gwara Schodni i okolicy, Wrocław, 1955.
Antonina Grybosiowa, Językowo-kulturowy wizerunek ¦l±zaka na tle wizerunku obu s±siadów, Polszczyzna ¦l±ska. Historia i współczesno¶ć, red. Bogusław Wyderka, Opole, 1997, s. 83-90.
Franciszek Hanzel, Gwara cieszyńska trzech pokoleń, Socjolingwistyka, 5, 1983, 183-191.
Józef Kokot, Problemy narodowo¶ciowe na ¦l±sku od X do XX wieku, Opole, 1973.
Jan Kopiec, Dzieje Ko¶cioła katolickiego na ¦l±sku Opolskim, Opole, 1991.
Anna Kowalska, Zmiany w systemie gwary gliwickiej, Z polskich studiów slawistycznych, s. III, t. III. Językoznawstwo, Warszawa, 1968, s. 335-341.
Urszula Krieger, Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego ¦l±ska i Zagłębia, Katowice, 1983.
Urszula Krieger, O możliwo¶ci badania składni tekstów języka mówionego, Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach, 690; Prace Językoznawcze, 10, Katowice, 1985, s. 136-145.
Beata Kubok, Gwara zachodniocieszyńska - gwara przej¶ciowa czy mieszana?, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 35, 1999, s. 55-66.
Roman Laskowski, Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 1-2, Wrocław, 1966-1971.
Renarda Lebda, Niektóre innowacje fonetyczno-morfologiczne w gwarze Kobylorzy z okolic Góry ¶w. Anny, Socjolingwistyka, 1983, s. 173-181.
Michał Lis, Górny ¦l±sk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole, 2001.
Zbigniew Makieła, Górny ¦l±sk, Warszawa, 1999.
J. Marcinkowska, K. Sobczyńska, Folklor Górnego ¦l±ska, Warszawa, 1973.
Robert Mrózek, System mikrotoponimiczny ¦l±ska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice, 1990.
Robert Mrózek, Z problematyki przezwisk beskidzkich, Onomastica XX, 1975, s. 261-273.
Kazimierz Nitsch, Dialekt chwalimski, Przegl±d Zachodni, t. 7, 1951, s. 428-449.
Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie ¦l±ska, Kraków, 1939.
Władysław Paryl, Metody badania gwar polskiej ludno¶ci z kresów południowo-wschodnich osiedlonej na Dolnym ¦l±sku, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, ŁódĽ, 1998, s. 153-158.
Władysław Paryl, O obecnej sytuacji językowej na Dolnym ¦l±sku, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1987.
Feliks Pluta, Dialekt głogówecki, t. 1-2, Wrocław, 1963-1964.
Feilks Pluta, Słownictwo Dzierżysławic w powiecie prudnickim, Wrocław, 1973.
Feliks Pluta, Nazwiska żon, córek i synów w Ostrowcach, powiat Busko-Zdrój, Poradnik Językowy, 1964, s. 26-28.
K. Popiołek, Historia ¦l±ska, Warszawa, 1978.
Anna Pospiszylakowa, Nazwy czę¶ci wsi, przysiółków i tzw. Placów oraz formacje pochodne we wsi Istebnej, Onomastica XXV, 1980, s. 73-88.
Anna Pospiszylowa, Niektóre typy zaimków w gwarze wsi Istebna, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1990, s. 49-73.
J. Po¶piech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na ¦l±sku, Opole.
Renata Pysiewicz-Jędrusik, Andrzej Pustelnik, Beata Konopska, Granice ¦l±ska, Wrocław, 1998.
Jerzy Rajman, Pogranicze ¶l±sko-małopolskie w ¶redniowieczu, Kraków, 1998, s. 38-39.
Stanisław Rospond, O integracji językowej w ogóle, a na ¦l±sku w szczególno¶ci, Studia ¦l±skie, 1970.
Stanisław Rospond, Polszczyzna ¶l±ska, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970, s. 60.
Dorota Simonides, Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górno¶l±skie, Katowice, 1995.
Dorota Simonides (red.), Folklor Górnego ¦l±ska, Katowice, 1989.
Aldona Skudrzykowa, Gwara ¶l±ska - ¶wiadectwo kultury, narzędzie komunikacji, Jolanta Tambor, Krystyna Urban, Olga Wolińska, Katowice, 2001.
Zenon Sobierajski, Polskie teksty gwarowe z ilustracjj± dĽwiękow±. 1. Gwary ¶l±skie, 2. ¦l±sk i Wielkopolska, 3. Wielkopolska - Pomorze, 4. Lubawskie - Ostródzkie - Kaszuby, Poznań, 1960-1964.
Jolanta Tambor, Mowa Górno¶l±zaków oraz ich ¶wiadomo¶ć językowa i etniczna, Katowice, 2006.
Stanisław Urbańczyk, Zapiski gwarowe z dwóch wsi ¦l±ska Opolskiego, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego VI, 1966, s. 243-253.
Stanisław Wallis, Słownik górno¶l±skich wyrażeń ludowych, Polska Sztuka Ludowa VIII, nr 2, 1954, s. 104-108.
Bogus Wyderka, Gwary w sytuacji językowej i społecznej ¦l±ska Opolskiego, Studia dialektologiczne, red. Bogusław Dunaj, Jerzy Reichan, Kraków, 1996, s. 133-140.
Bogusław Wyderka, O sytuacji językowej na ¦l±sku Opolskim, ¦l±sk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, red. Michał Lis, Opole, 1994, s. 68-75.
Bogusław Wyderka, O współczesnej sytuacji na ¦l±sku Opolskim, Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie, red. Stanisław Gajda, Opole, 1993, s. 55-63.
Bogusław Wyderka, Język mówiony mieszkańców Baborowa na ¦l±sku Opolskim. Fonologia, Wrocław, 1984.
Bogusław Wyderka (red.), Polszczyzna ¶l±ska. Historia i współczesno¶ć, Opole, 1997.
Alfred Zaręba, Atlas językowy ¦l±ska, t. 1-8, Warszawa-Kraków, 1969-1989.
Alfred Zaręba, Szkice z dialektologii ¶l±skiej, Wrocław, 1988.
Alfred Zaręba, ¦l±sk w ¶wietle geografii językowej, Wrocław, 1974.
Alfred Zaręba, Słownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim, Kraków, 1960.
Alfred Zaręba (red.), ¦l±skie teksty gwarowe, Kraków, 1961.